Produkty Menu
Navštívili ste: > Úvod >

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 
Prevádzka, obchod, internetový obchod a balíky :

 

 

Beautissimo Shop

Vajanského 5325, 92901 Dunajská Streda

Tel. č. +421 917 606 892  /  e-mail: info@beautissimo.sk

 
 
 
 
Sídlo:

Beautissimo s.r.o.

Čukáraboň 7388/48, 929 01 Dunajská Streda

IČO: 46 276 572 | IČ DPH SK2023305856 | DIČ: 2023305856

 


I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Beautissimo s.r.o. so sídlom na Čukáraboň 7388/48, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika, IČO: 46 276 572, DIČ: 2023305856, IČ DPH SK2023305856, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 118733/B, poštová adresa Vajanského 5325/2a, 929 01 Dunajská Streda, emailová adresa: info@beautissimo.sk (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.beautissimo.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).
 2. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Odbor výkonu dozoru, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23.
 3. Všetky zmluvné vzťahy medzi Zmluvnými stranami sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je Zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.beautissimo.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je Zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.beautissimo.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 4. Pre nižšie uvedené články platí: Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.beautissimo.sk. Kupujúcim je zákazník internetového obchodu www.beautissimo.sk, pričom Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, osoba podnikajúca na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov alebo osoba prevádzkujúca poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.
 5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu na www.beautissimo.sk a celkovú cenu tohto tovaru, príp. cenu za poštovné spracovaný systémom internetového obchodu.
 6. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 7. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi Predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 8. Objednaním výrobkov od Predávajúceho si je Kupujúci vedomý toho, že niektoré ponúkané výrobky Predávajúceho sú kozmetické prípravky. Všetky takéto prípravky sú ošetrené návodom na použitie, pričom ich nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zdravia. Kupujúci týmto prehlasuje, že je oboznámený s tým, ako tieto prípravky správne aplikovať. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne použitie kozmetických prípravkov a ich účinky. Nesprávnym použitím je najmä také, ktoré je v rozpore s informáciami uvedenými na výrobku a odporúčaním výrobcu.

II. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci objednáva tovar z ponuky Predávajúceho umiestnenej na internetovej adrese www.beautissimo.sk, a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára umiestneného na internetovej stránke internetového obchodu.
 2. Objednávka je považovaná za riadne vyplnenú, ak obsahuje nasledujúce údaje: identifikácia druhu a množstva objednávaného tovaru alebo druhu a rozsahu objednávanej služby, meno a priezvisko alebo označenie obchodnej firmy Kupujúceho, IČO, DIČ a IČ DPH, ak nimi Kupujúci disponuje, emailový a telefonický kontakt Kupujúceho, adresa bydliska, miesta podnikania či sídla Kupujúceho, dodacia adresa Kupujúceho. Za riadne vyplnenú objednávku sa považuje tiež objednávka Kupujúceho, ktorý je zaregistrovaný na internetových stránkach inernetového obchodu.
 3. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 4. Údaje uvádzané v objednávkach budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. použité v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to v rozsahu a na účely uvedené v týchto VOP a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osôb zabezpečujúcich ich spracúvanie, vybavovanie objednávok, prepravu tovaru a prípadné reklamácie tovaru).
 5. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
 6. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú záväzné.
 7. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať, či mu v uvedenej lehote bolo doručené potvrdenie objednávky, a to aj v iných priečinkoch e-mailového konta, ako napríklad v spame, a takisto aj obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu objednavky@beautissimo.sk.
 8. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
 9. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.
 10. Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.
 11. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.
 12. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu do úplného vysporiadania záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom vyplývajúcim z VOP a príslušných právnych predpisov.
 13. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

III. Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.beautissimo.sk je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.beautissimo.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na www.beautissimo.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
 3. V prípade, ak sa na www.beautissimo.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

IV. Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. Platba pri dodávke na dobierku: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;
  2. Platba vopred: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet Beautissimo s.r.o. ( ČSOB: SK4375000000004030112204 ) Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.
 2. Kupujúci je povinný vykonať platbu do štyroch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky, inak kúpna zmluva automaticky zaniká okrem prípadov, kde Kupujúci vyberie možnosť platby na dobierku. Pri spôsobe platby „na dobierku“ vykoná Kupujúci platbu pri prevzatí tovaru, inak mu tovar nebude odovzdaný.
 3. Daňový doklad bude Kupujúcemu doručený zároveň s tovarom.

Prehľad spôsobov doručenia zásielok a spôsobov platby:

Kuriér - platba vopred 3,99 €
Kuriér - dobierka 4,99 €

Tip: Pri objednávke nad 80 € s DPH: 

 • v prípade platby vopred doprava zdarma.
 • v prípade dobierky je účtovaný poplatok za dobierku vo výške .

Dopravné pre nadrozmerné zásielky a pre veľkoodberateľov sa určí individuálne podľa veľkosti objednávky na základe cenníka kuriérskej spoločnosti a bude pripočítané k celkovej sume objednávky.

V. Dodacie podmienky

 1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, v prípade tovaru skladom obvykle do 2 pracovných dní, v prípade tovaru, ktorý nie je skladom, maximálne do 30 kalendárnych dní (obvykle však 10 – 15 pracovných dní) odo dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov. Pre vybrané tovary, Predávajúci špecifikuje dátum dodania priamo na stránke vybraného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení zmluvných záväzkov Predávajúceho majú uvedené dodacie termíny orientačný charakter. V prípade, ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar v danej lehote, je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a oznámiť mu nový predpokladaný termín dodania tovaru. Ak lehota na dodanie tovaru presiahne 30 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, Predávajúci je povinný upovedomiť o tom Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na predĺžení dodacej lehoty. Ak Predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola takýmto spôsobom zo strany Kupujúceho uhradená. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité a Predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci. Ak Predávajúci nemôže dodať objednaný tovar vôbec, takisto je o tom povinný bezodkladne informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu vyplývajúceho z objednávky a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení. V prípade, ak Kupujúci neprejaví záujem o náhradné plnenie zo strany Predávajúceho, je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný do 14 dní vrátiť kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak už bola zo strany Kupujúceho takýmto spôsobom uhradená.
 2. Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme www.beautissimo.sk. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.
 3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty. Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s Predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. V prípade, ak si Kupujúci dvakrát po sebe neprevezme tovar od dopravcu bez toho, aby sa s Predávajúcim dohodol na predĺžení tejto lehoty, Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak zo strany Kupujúceho už došlo k úhrade kúpnej ceny, Predávajúci vráti v lehote 14 dní kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a poštovné  za dodaný tovar, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z kúpnej zmluvy.
 6. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne povinný informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.
 7. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.
 8. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak je balenie prelepené ochrannou páskou Predávajúceho, ktorá je poškodená alebo Kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného otvorenia zásielky, je oprávnený tovar od Dopravcu neprevziať a je povinný spísať s Dopravcom o tejto skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky.
 9. Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po obdržaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.
 10. Komunikácia medzi Kupujúcim a Predávajúcim v zmysle ods. 6 a ods. 9 prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu označenom Zmluvnými stranami pri potvrdení objednávky za účelom urýchlenia komunikácie a vybavenia veci.
 11. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
 12. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

VI. Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho, a to e-mailom na adresu objednavky@beautissimo.sk.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
  1. v prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily a pod.,
  2. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak.

VII. Odstúpenie od zmluvy – právo týkajúce sa spotrebiteľov, poučenie o práve odstúpiť od Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako Spotrebiteľ, má právo v súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  1. tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla Predávajúceho, uvedenej vyššie a na webstránke www.beautissimo.sk, e-mailom na adrese info@beautissimo.sk alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok a ktorý sa nachádza aj na webstránke www.beautissimo.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia, ktorý tvorí a je prílohou týchto VOP, najmä identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky alebo faktúry, presnú špecifikáciu Tovaru a číslo účtu Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s Predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Odporúčame tovar poistiť, zaslať doporučene.
 3. Vrátený tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak Predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru. O sumu zníženia hodnoty tovaru bude ponížená suma, ktorú je povinný vrátiť Predávajúci. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude Predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.
 5. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci Kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 6. V súlade so zákonom nemôže Kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho;
  2. tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
  4. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  5. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

VIII. Reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby, a to v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto článku, prípadne v záručnom liste k tovaru.
 2. Predávajúci poskytuje záruku k tovaru 24 mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ záručný list neuvádza dlhšiu lehotu. V prípade Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, je záruka len v trvaní podľa vystaveného záručného listu.
 3. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho nároky z vád vo vzťahu k tovaru, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď pri prevzatí tovaru a najneskôr do 24 hod. od prevzatia tovaru zistené vady tovaru nahlásiť u Predávajúceho, inak znáša dôkazné bremeno, že vady boli na tovare v čase prevzatia. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistí. Kupujúci je povinný vytknúť vady najneskôr do skončenia záručnej doby.
 5. Kupujúci uplatní reklamáciu tak, že zistené vady tovaru bezodkladne oznámi na e-mail: info@beautissimo.sk a zároveň tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe (daňový doklad/faktúra) zašle do sídla Predávajúceho, ak sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Kupujúci je povinný pri oznamovaní vady uviesť aspoň: svoje údaje v rozsahu meno, priezvisko (obchodné meno), bytom/sídlo, tel. kontakt, presne označiť druh a rozsah vád tovaru, uviesť číslo faktúry.
 6. Záručný list sa vystavuje na žiadosť Kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.
 7. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 8. Predávajúci prednostne rieši odstraňovanie vád tovaru v procese reklamácie výmenou tovaru. V prípade, že Predávajúci už nebude mať identický tovar na výmenu, vyrieši reklamáciu opravou a ak oprava tovaru nebude možná, Predávajúci ponúkne Kupujúcemu na výmenu obdobný tovar; pokiaľ Kupujúci nemá záujem o ponúknutý podobný tovar, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny alebo požadovať zľavu z kúpnej ceny, podľa jeho rozhodnutia.
 9. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa začiatku plynutia lehoty na vybavenie reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie, ak Predávajúci reklamáciu nevybavil, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou, prednostne e-mailom, alebo doporučeným listom a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 10. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 11. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 12. Kupujúci nemá právo uplatniť nároky z vád tovaru alebo zo záruky vo vzťahu ku vadám, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 
 13. Nárok na uplatnenie nárokov zo záruky u Predávajúceho Kupujúcemu zaniká:
          a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu,
          b. uplynutím záručnej doby tovaru,
          c. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
          d. používaním tovaru v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom,
          e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
          f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
          g. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
          h. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
          i. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
         j. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 14. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku, resp. jeho častí teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 15. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov (v poradí, ako sú uvádzané):
          a. výmenou tovaru,
          b. odovzdaním opraveného tovaru,
          c. ponúknutím obdobného tovaru,
          d. vrátením kúpnej ceny tovaru, alebo
          e. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
          f. v súlade s podmienkami v tomto článku VOP a v prípade neodôvodnenej reklamácie
          g. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 16. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu vybavovania reklamácie.
 17. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 18. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
 19. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
 20. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@beautissimo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo Spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci (v prípade, ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu. Kupujúci (v prípade, ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.
 3. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú Predávajúci uzatvára s Kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode.
 4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení.
 5. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).
 6. Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho. Pre tento účel predávajúci spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailovú adresu kupujúceho. Svoj súhlas so spracovaním údajov na marketingové účely môže Kupujúci kedykoľvek odvolať napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám. 
 7. Marketingový informačný systém Predávajúceho je registrovaný v Evidencii informačných systémov osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.
 8. Na základe písomnej žiadosti môže Kupujúci od predávajúceho žiadať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
  2. účel spracúvania osobných údajov,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
   • identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol vymenovaný,
   • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa Zákona o ochrane osobných údajov,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
   • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho na základe súhlasu Kupujúceho podľa Zákonu o ochrane osobných údajov, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak Kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, alebo zákona, Predávajúci oznámi Kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
   • informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
   • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
   • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
   • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
  7. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  8. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  9. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákonu o ochrane osobných údajov, alebo iného platného právneho predpisu EÚ.
 9. Kupujúci môže na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:
  1. spracúvaniu osobných údajov Kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  2. využívaniu osobných údajov Kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku
  3. alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených na účely priameho marketingu.
 10. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 11. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže Predávajúci ukladať na zariadení Kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení Kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude Kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky, zrušiť, pridať alebo upraviť časť alebo celok týchto podmienok bez ďalšieho upozornenia. Pričom objednávky budú podliehať platným podmienkam zo dňa zaslania objednávky Kupujúcim.
 2. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na stránke www.beautissimo.sk.

Príloha č. 1 - Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF)